25,00 €

Učbenik Nauk o glasbi 2 je kakovosten pripomoček za 2. razred glasbene šole, ki združuje izbrane primere glasbene literature, ljudske pesmi, definicije in vaje. S sistematičnim pristopom in bogatim gradivom omogoča razumevanje glasbenih konceptov ter spodbuja ustvarjalnost in praktično uporabo znanja.

2010
96

V vseh naših učbenikih za nauk o glasbi so učne vsebine združene v tematske učne enote in vključujejo izbrane primere glasbene literature, didaktične pesmi, ljudske pesmi in pesmi domačih in tujih skladateljev, definicije in shematične prikaze, predstavitve skladateljev ter vaje in naloge.

Učno gradivo je odlična podlaga za postopno poglabljanje in sistematično nadgradnjo znanja. Podane so nazorne definicije, razlage in prikazi novih tematskih sklopov, ob tem ponujeni predlogi in rešitve za celovit razvoj glasbenega intelekta in glasbene ustvarjalnosti.

Učbeniki odpirajo bogat svet glasbene literature, ki služi ne le razumevanju in utrjevanju predpisanih pojmov, temveč tudi odlično motivira učence in jih vodi po poti pristnega doživljanja glasbe z razumevanjem.

Visoki kriteriji kakovosti učbenika se kažejo v pretanjeni izbiri vsebin, ki sledijo ciljem v postopnem zaporedju, v pregledni in nazorni vizualni podobi.

Naši učbeniki za nauk o glasbi v glasbenih šolah so odlična opora instrumentalnemu pouku – razumevanju teoretičnih zakonitosti, dojemanju melodično-ritmičnih in harmoničnih relacij v glasbi ter dragocen uvod v poznavanje glasbene zgodovine in oblikoslovja.

Učne vsebine in struktura učbenikov ponujajo učitelju metodično in strateško podporo v načrtovanju posameznih učnih ur, z nalogami ob koncu vsake učne enote pa tudi v vodenju in usmerjanju učenca k aktivnemu reševanju nalog in vaj.

NAUK O GLASBI 2

– učbenik za 2. razred nauka o glasbi v glasbenih šolah avtoric Olge Ulokine, Alenke Urbančič in Vildane Repše.

Gradivo je skladno s predpisanimi cilji in standardi znanja v učnem načrtu. Obsega 100 strani učbenika z elementi delovnega zvezka, kartice z asociativnimi podobami za intervale, kartice z oznakami za lestvične stopnje ter zgoščenko s posnetki del Wolfganga Amedeusa Mozarta in Benjamina Ipavca.

Učne vsebine so podane v 20-tih učnih enotah, ki so tematsko naslovljene. Enote vsebujejo razlago novih tem, odgovarjajoče didaktične vsebine, repertoarske pesmi, ritmične primere, vsebine za razvoj ustvarjalnosti ter vaje in naloge. V učbenik je vključenih 74 slovenskih ljudskih pesmi in ljudskih pesmi drugih narodov.

Učbenik je opremljen s preglednimi notografskimi zapisi, shemami klaviature, tabelami in preglednicami ter ilustracijami vrhunske ilustratorke Jelke Reichman.

Učbenik NAUK O GLASBI 2 pregledno obravnava prva srečanja z lestvicami ter pomembno prispeva k razumevanju in praktični ter ustvarjalni rabi znanj s področja tonskih odnosov med stopnjami v lestvici ter postopno nadgrajuje sistem ritmičnih zakonitosti.